Архив | Декабрь 2016

Ամանորյա բարեմաղթանք

Թող հին տարին իր հետ տանի բոլոր տխրություններն ու դժվարությունները,
Իսկ Նոր տարին լինի ուրախ, հեքիաթային և հրաշքներով լի:
Շնորհավոր նոր տարի:untitledjchgywefyrgerfvtrfvjuyeuhbs

Реклама

CHRISTMAS

The 25th of December is Christmas Day. People in Great Britain love this holiday very much. It is their favourite holiday. They buy presents for their family, they send Christmas cards to their relatives and friends. They decorate the Christmas tree. It is bright and beautiful. They put their presents under the tree. Children put their stockings on the chair or near their beds. At night Santa Claus comes and puts their presents in their stockings. The English like to be with their family at Christmas. They gather together to celebrate it. They eat Christmas pudding or Christmas cake. They have fun. All the English are very happy that day.

Armenians celebrate Christmas on the 6th of January. They like to gather togetheron the 31st of December to see the New Year in.