Архивы

The snowman

It was nearly Christmas. Katie woke up and found
that the world was white and magical.
‘Snow!’ she shouted. ‘Snow for Christmas!’
She ran outside and danced in the snow.
Her brother Eddie came out too. They made a big round snowball and a
small one. They put them together and made a huge snowman.
‘Hello,’ he said. ‘It’s Christmas. Would you like a present?’
‘Yes, please!’ they said.
The snowman waved his arms. Silver crystal snowflakes filled the sky. It was
so beautiful.
‘We must give you a present too,’ said Katie. They gave the snowman a
carrot for a nose, a scarf for his neck and a hat for his head.
‘Happy Christmas!’ they said.
The snow stopped and the sun came out. The snowman started to melt.
‘Goodbye,’ he said. ‘Build me again next year!’

Реклама

The Public Garden in Yerevan

Երևանի զբոսայգիները

Մենք ուզում ենք խոսել Երևանի զբոսայգիների մասին: Սկզբում մենք կխոսենք այն զբոսայգու մասին, որը մոտ է մեր դպրոցին: Դա Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու շուրջը գտնվող զբոսայգին է: Այն մեծ է և շատ երեխաներ սիրում են գնալ այնտեղ երեկոներին ամռանը: Այս զբոսայգին լավ է հեծանիվ, անվաչմուշկ վարել: Ես սիրում եմ վարել հեծանիվ այնտեղ: Այն երեխաները, ովքեր չունեն հեծանիվ, կարող են վարձակալել դրանք: Այնտեղ կան նաև խաղահրապարակներ փոքր երեխաների համար: Կան ճոճանակներ և սղարաններ այնտեղ: Հովհաննես Շիրազի հուշարձանը գտնվում է զբոսայգու կենտրոնում: Հուշարձանից ոչ շատ հեռու կա մի բեմահարթակ բացօթյա համերգների համար: Ձմռանը՝ դեկտեմբերի 20-ին, մարդիկ մի մեծ տոնածառ են զարդարում այդ բեմահարթակի վրա:

The Public Garden in Yerevan

The Public Garden in Yerevan we went to speak about the Public Garden in Yerevan.  At first we will speak about tht Public Garden whic is near our school. That is the Garden around the Holy Trinity Church. It is a large Garden and mach children  like to go there in summer evening. This public Garden is good for riding  bic ylcles an skating roller sketes. Those eho haven»t got bikes can rent tham. There are also playgrounds for little children. Ther are swings and slides thare. Ther is a monumennt to Hovhannes Sirraz in the center of the Garden. Not far from the monumennt there is a stige for out-door concert. In winder, on Decemder 20 a big chirstmas Tree is decorated on this.

Goldilocks and the three bears

Once upon a time there was a little girl. Her name was Goldilocks. She
had golden hair.
One day Goldilocks was walking in the forest. She saw a house and
knocked on the door. She went inside. Nobody was there.
Goldilocks saw three bowls on the table. She was hungry.
‘This porridge is too hot! This porridge is too cold! This porridge is just right!’ Goldilocks ate all the
porridge.
Goldilocks was tired now. ‘This chair is too big! This chair is too big, too! This chair is just right!’ But the
chair broke!
Goldilocks was very tired. She went upstairs. ‘This bed is too hard! This bed is too soft! This bed is just
right!’
Soon, the bears came home.
‘Someone’s been eating my porridge!’ said Daddy Bear.
‘Someone’s been eating my porridge!’ said Mummy Bear.
‘Someone’s been eating my porridge — and it’s all gone!’ said Baby Bear.
‘Someone’s been sitting on my chair!’ said Daddy Bear.
‘Someone’s been sitting on my chair!’ said Mummy Bear.
‘Someone’s been sitting on my chair — and it’s broken!’ said Baby Bear.
‘Someone’s been sleeping in my bed!’ said Daddy Bear.
‘Someone’s been sleeping in my bed!’ said Mummy Bear.
‘Someone’s been sleeping in my bed — and she’s still there!’ said Baby Bear.
Goldilocks woke up and saw the three bears. ‘Help!’ She ran downstairs and into the forest. She never
came back again.

Homework

1.Իմ զգեստը ավելի գեղեցիկ է քան իմ քույրիկի զգեստը:
My dress is more beautiful than my sisters’ dress.

2. Արամը ամենախելացի տղան է դասարանում:
 Aram is the cleverest guy in the class.


3. Դու իմ ամենալավ(լավագույնընկերն ես:
You are my best friend.

4. Իմ գիրքը ավելի հետաքրքիր է քան քո գիրքը:
My book is more interesting than your book.5. 


Մանեն ամենաբարձրահասակ աղջիկն է դասարանում:
5. Manen is the tallest girl in the class.

homework

Հետևյալ նախադասությունները թարգմանել անգլերեն:

  1. Կան շատ գրքեր սեղանի վրա:

There are many books on the table.

  1. Կա շատ հյութ բաժակի մեջ:

There is much juice in glass.

  1. Կարո՞ղ եմ փորձել այս բլուզը(blouse):

Can I try this blouse on  ?

  1. Այս գիրքը թանկ է:

This book it expensive.

  1. Կան էժան գլխարկներ այս խանութում:

There are cheap caps in this shop.

The Children In The Forest

Two children, a brother and a sister are going to school. There is a forest on their way to school. It is very hot on the road; it is very pleasant in the forest. Suddenly the boy says to his sister: «We have much time, let us go to the forest and play there».

The girl wants to go into the wood too. So they put their books on the grass and go into the forest. They see a squirrel. The boy says:

«Little squirrel, come and play with us”.

«I have no time”, says the squirrel. “I must get nuts. I must get ready for the winter. I cannot play with you.”

Then the children see a bee. The boy says:

“Little bee, come and play with us”.

“I have no time”, says the bee. “I must make honey. I cannot play with you.”

“Can you play with us?” they ask the ant.

“No,” says the ant. “I have no time. I must make a house”. It has a long piece of grass in its mouth.

The dove says: “ I cannot play with you. I have no time. I am making a nest for my babies.”

Nobody wants to play with the children.

So they go to the river. They say to the river,”You don’t work. You come and play with us”.

But the river says: “Do you think that I do not work? I work all day. I give water to the fields. I give water to the flowers. I give water to the squirrel, to the bee, to the ant, to the dove and to girls and boys like you. Go away. You go to school.”

The children are ashamed. They go to school. They are late, but they begin working hard at their lessons.

On the way home after school, they go into the forest again.

The squirrel says to the children:

“Work is over. School is over. Let us play now.”

The bee says,”Work is over. School is over. Come and play with me now.”